תיקון פקודת התעבורה (מס´ 86), התשס´ח-2008.

שיתוף:

40א . (א) (1) הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיפים 62(3) שכרות, 64 גרם מוות ברשלנות, 64א הפקרה, 65(א)(2) נסיעה במחסום רכבת יורד או (3) נסיעה כשרכבת מתקרבת או 67 נהיגה בפסילה, או על עבירה לפי סעיף 298 הריגה לחוק העונשין, התשל”ז-1977, תוך שימוש ברכב, ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף לעונש שיקבל על אותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים;

(2) נפסל רישיונו של אדם, או לא רשאי לקבל רישיון נהיגה לפי פסקה 1 והוא הורשע שוב על אחת מהעבירות המנויות בפסקה הקודמת בתוך תק’ הפסילה או חודשים לאחר חידוש הרישיון. – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

(ב) (1) הורשע אדם על עבירה המנויה בתוספת העשירית, נהיגה ללא רישיון, עבירות לפי פסיקה מס’ 1, אי ציות לרמזור אדום, עקיפה, מהירות, הולך רגל המעבר חציה, ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת משנתיים;
(2) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי פסקה (1), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מחמש שנים;
(3) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי פיסקה (2), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בזמן שהיה בפסילה ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

(ג) בית המשפט רשאי –
(1) בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופות קצרות יותר מהתקופות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור;
(2) לקבוע כי פסילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת לפסילה לפי סעיף זה.

(ד) לעניין סעיף זה, יראו מספר עבירות באירוע אחר, כעבירה אחת.

(ה) במניין ההרשעות הקודמות כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) יובאו בחשבון גם הרשעות שקדמו ליום תחילתו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 86), התשס”ח-2008, למעט הרשעות בעבירות קנס.

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין פסילת מינימום של רישיון נהיגה.

לכל שאלה או בקשה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד פרקים

3 קטעי וידאו