עורך דין דוחות תנועה

תוכן עניינים
vid-img1
נגן וידאו
קיבלת דו״ח תנועה? כתב אישום והזמנה לדין?
עורכי הדין יאיר ואיתן סטולר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופנייה: 03-3811601
קיבלת דו״ח תנועה?
כתב אישום והזמנה לדין?

עורכי הדין יאיר ואיתן סטולר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופנייה: 03-3811601

נהגת במהירות מופרזת? דיברת בנייד תוך כדי נסיעה? קיבלת קנס על טלפון? מרבית עבירות התנועה הן עבירות קנס

במידה וקיבלת דוח תנועה עומדות בפניך שלוש אפשרויות:

  1. ניתן לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים ממועד מסירת הדו"ח על ידי השוטר או המצאתו בדרך המקובלת.
  2. ניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח תוך 30 ימים ממועד מסירת הדו"ח על ידי השוטר או המצאתו בדרך המקובלת.
  3. ניתן להגיש בקשה להשפט תוך 90 ימים ממועד מסירת הדו"ח על ידי השוטר או המצאתו בדרך המקובלת.

שים לב – תשלום הדו"ח כמוהו כהודאה בביצוע העבירה.
על כן, במידה וברצונך להשפט או להגיש בקשה לביטול הדו"ח, אין לשלם את הדו"ח.

בקשה לביטול הדו"ח

כאמור, את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המצאת הדו"ח. אולם, אף בחלוף פרק הזמן הקבוע ניתן לנסות לבטל את הדו"ח בתנאי שהאיחור בהגשת הבקשה נבע מגורמים שאינם בשליטתו של הנהג. במקרה כזה, יש להביא הנמקה משכנעת המבהירה את פשר העיכוב.

באילו מקרים התובע ייעתר לבקשת הביטול?

  • אם נוכח כי לא נעברה עברה.
  • אם קיימת טעות מהותית (להבדיל מטעות סופר) בפרטי מבצע העבירה.
  • אם סבר כי אין עניין לציבור בהמשך ההליכים.
  • אם הבקשה לביטול הדו"ח נדחתה, ניתן להגיש בקשה להשפט תוך 30 ימים ממועדמסירת ההודעה.
  • דו"ח לא קריא – כשכתב ידו של עורך הדו"ח אינו ברור, במקרים מסויימים הדו"ח יבוטל על ידי בית המשפט.

בקשה להישפט

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום תוך 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח. אם קדמה לכך בקשה לביטול הדו"ח, ניתן לבקש להשפט תוך 30 ימים ממועד דחיית בקשת הביטול. הבקשה מוגשת באמצעות הספח המצורף להודעת התשלום.

הזימון לדין ישלח למבקש תוך שנה מיום קבלת בקשתו להשפט. בחלוף פרק זמן זה, ניתן לטעון להתישנות העבירה.

הסבת דו"ח

נקודת המוצא של רשויות התביעה היא כי בעל הרכב הרשום הוא האחראי לביצוע העבירה. אולם, ניתן לבקש להסב את הדו"ח על מי שנהג בפועל ברכב ולכאורה ביצע בו עבירה. את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים, ולתמוך אותה בתצהיר עורך דין תעבורה.

הסבת דו"ח לאחר ששולם הקנס תתאפשר במקרים חריגים בלבד. לבקשה כזו יש לצרף סימוכין המעידים על כך שבעל הרכב פעל לצורך ההסבה טרםהתשלום, ולהוכיח ככל שניתן כי בשעת ביצוע העבירה הוא שהה במקום אחר.

יש לציין כי הסבת הדו"ח, לכשעצמה, לא מהווה הודאה של הנהג בפועל בביצוע העבירה. ההסבה קובעת רק כי הרכב היה ברשות אותו נהג.

​המרת הדו"ח לאזהרה

נהג זהיר שעברו התעברותי נקי מזה מספר שנים, יכול לבקש להמיר את הדוח שקיבל באזהרה בלבד, ללא קנס או נקודות.

אי תשלום קנסות

על קנס שלא שולם, כולו או מקצתו,יש תופסת פיגורים.

תוספת הפיגורים הראשונה היא בשיעור של 50%, והיא מוטלת יום לאחר המועד שנקבע לתשלום הקנס. לאחר מכן, כל שישה חודשים מתווספים 5%.

למשרד הרישוי הסמכות שלא לחדש את רישיון הנהיגה לחייבים שלא דאגו לשלם את הקנסות שלהם. בנוסף, המרכז לגביית קנסות, שהינו הגוף המטפל בגביית הקנסות, רשאי להטיל עיקולים על נכסי החייבים.

ניתן להגיש בקשה להפחתת הקנסות וחלוקתם לתשלומים. במידה והבקשה נסמכת על מצב רפואי או כלכלי יש להביא הוכחות לכך. במידה והבקשה אושרה, כבר לאחר התשלום הראשון ניתן להוציא רישיון נהיגה זמני, זאת במידה ולא ניתן בעבר רישיון זמני.

נהג שנתפס ללא רישיון נהיגה שאיננו בתוקף פחות מחצי שנה, יקבל קנס ויחוייב בנקודות. במידה והרישיון אינו בתוקף למעלה מחצי שנה, הנהגיקבל זימון לבית המשפט. שם הוא צפוי לעונש חמור בהרבה.

הודעת הנאשם

שוטר שעורך דו"ח חייב לשאול את הנהג החשוד בביצוע העבירה לתגובתו, ולציין את התגובה שניתנה בדו"ח. בהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן להביא לביטול דו"ח בו לא צוינה תגובת הנהג. בית המשפט מייחס חשיבות רבה לתגובת המיידית של הנאשם.

אם הודה הנאשם בעבירה יהיה קשה יותר לשכנע את בית במשפט בחפותו. נהג שחושב שכלל לא ביצע את העבירה חייב לציין זאת בתגובתו במפורש.

בנוסף, כדאי לציין פרטים שיסייעו לנהג מאוחר יותר,כגון פרטי העדים, תנאי הראות וכיוצא באלה.

​במידה ובחרת להגיש בקשה להישפט מומלץ להסתייע בעו"ד על מנת לבחון את חוזק הראיות שבתיק, ולבדוק האם נפלו בו פגמים שונים. במקרים רבים, הדבר מוביל לזיכוי או להפחתה משמעותית בעונש.

נגישות