תיקון פקודת התעבורה התשס"ח - 2008

תיקון החוק המתפרסם בזה קובע פסילה למספר שנים או לצמיתות מקבלה או החזקה של רישיון נהיגה, של נהג שהורשע בעבירות חמורות כמפורט בתיקון.

התיקון החדש יכנס לתוקף באמצע יוני 2008.


40א . (א) (1) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיפים 62(3) שכרות, 64 גרם מוות ברשלנות, 64א הפקרה, 65(א)(2) נסיעה במחסום רכבת יורד או (3) נסיעה כשרכבת מתקרבת או 67 נהיגה בפסילה, או בעבירה לפי סעיף 298 הריגה לחוק העונשין, תשל"ז-1977, תוך שימוש ברכב, ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים בגין אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף לעונש שיקבל על אותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים;

 

(2) נפסל רישיונו של אדם, או לא רשאי לקבל רישיון נהיגה לפי פסקה 1 והוא הורשע שוב באחת מהעבירות המנויות בפסקה  הקודמת בתוך תק' הפסילה או חודשים לאחר חידוש הרישיון.  – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה  לצמיתות.

 

(ב) (1)הורשע אדם על עבירה המנויה בתוספת העשירית, נהיגה ללא רישיון, עבירות לפי פסיקה מס' 1, אי ציות לרמזור אדום, עקיפה, מהירות, הולך רגל המעבר חציה, ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת משנתיים;

 

(2) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי פיסקה (1), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מחמש שנים;


(3) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי פסקה (2), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בזמן שהיה בפסילה ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

 

(ג) בית המשפט רשאי –
(1) 
בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופות קצרות יותר מהתקופות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור;


(2) לקבוע כי פסילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת לפסילה לפי סעיף זה.

 

(ד) לעניין סעיף זה, יראו מספר עבירות באירוע אחר, כעבירה אחת.

 

(ה) במניין ההרשעות הקודמות כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) יובאו בחשבון גם הרשעות שקדמו ליום תחילתו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 86), התשס"ח-2008, למעט הרשעות בעבירות קנס.

 

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין פסילת מינימום של רישיון נהיגה.

לשמור על קשר !

בקר אותנו

משרדנו בחיפה
שד' בן גוריון 21
בית הקשתות, קומה ג' , המושבה הגרמנית

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 04-8537666

משרדנו בתל אביב
רחוב שוקן 26
קומה 3, מול בית המשפט לתעבורה

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000
פקס נוסף: 03-5408784

משרדנו בחדרה
רחוב הלל יפה 11

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

משרדנו באילת
יותם 1

טלפון: 03-3811601
פקס: 077-2088000

יצירת קשר

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
יאיר איתן סטולר