נהג המורשע בעבירה של נהיגה בעת שרשיונו נפסל צפוי, על פי הצעת החוק, לעונש מאסר של 3 חודשים לכל הפחות. כיום, קובע החוק עונש מירבי בלבד, של 3 שנות מאסר. משמעות הדבר היא כי באם תתקבל הצעת ההחוק, יוגבל שיקול דעתו של בית המשפט בגזירת העונש, כך שהמנעות מהטלת עונש מאסר או השתת עונש מאסר לתקופה של פחות מ- 3 חודשים, תתאפשר רק בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

נוסח הסעיף המוצע:

 

החלפת סעיף 67
 
בפקודת התעבורה. במקום סעיף 67 יבוא:
  "נהיגה בזמן
הפסילה או
בניגוד לתנאים

 
67. (א) הנוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון נהיגה לפי פקודה זו, לאחר שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתוקפה, דינו - מאסר שלוש שנים ולא פחות משלושה חודשים; ואולם רשאי בית המשפט, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, שלא לפסוק מאסר מינימום כאמור מטעמים מיוחדים שיפרט בפסק הדין.
(ב) הנוהג ברכב או המרשה לאחר לנהוג ברכב לאחר שהודע לו שנפסל מהחזיק ברישיון רכב או הנוהג ברכב או המרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש ברכב או צו איסור שימוש ברכב, או הנוהג ברכב בניגוד לתנאים הקבועים ברישיון הנהיגה שלו, דינו - מאסר שלוש שנים."